Seven healthcare pros tapped as White House Fellows