site logo

Amazon Textract now HIPAA-eligible as tech giant expands AI portfolio